Bezpieczny podpis elektroniczny      Odnowienie certyfikatu

      Certyfikat ważny 1 rok      90 zł  +  23% VAT
      Certyfikat ważny 2 lata    125 zł  +  23% VAT

      Zestaw CenCert bez czytnika

      Certyfikat ważny 1 rok    190 zł  +  23% VAT
      Certyfikat ważny 2 lata    235 zł  +  23% VAT

      Zestaw CenCert podstawowy

      Certyfikat ważny 1 rok    230 zł  +  23% VAT
      Certyfikat ważny 2 lata    275 zł  +  23% VAT

      Zestaw CenCert z tokenem

      Certyfikat ważny 1 rok    240 zł  +  23% VAT
      Certyfikat ważny 2 lata    285 zł  +  23% VAT

Cencert
Cencert

Dokumenty potrzebne do wystawienia certyfikatu

Certyfikat "uniwersalny", zawierający tylko dane osobowe Subskrybenta

Potrzebne dokumenty:
Ważny dowód osobisty lub paszport.
Oryginał dokumentu nadania numeru NIP - tylko w przypadku gdy certyfikat ma zawierać numer NIP (jeśli certyfikat ma zawierać numer PESEL, dodatkowy dokument nie jest potrzebny).

Certyfikat zawierający dane osobowe Subskrybenta oraz dodatkowo dane firmy/instytucji

Oprócz dokumentów jak dla certyfikatu "uniwersalnego", trzeba przedstawić następujące dokumenty firmy/instytucji:
Dokument określający podstawę prawną funkcjonowania firmy/instytucji: odpis z KRS, EWD, Statut instytucji itd. - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentacji
Upoważnienie (oryginał) dla konkretnego Subskrybenta do otrzymania certyfikatu z nazwą firmy/instytucji, zawierające także informację o relacji Subskrybenta i firmy/instytucji (czy Subskrybent występuje "we własnym imieniu", "jako przedstawiciel innej osoby fizycznej, osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej", "w charakterze członka organu albo organu osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej", czy "jako organ władzy publicznej"), podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji firmy/instytucji lub upoważnione na podstawie pełnomocnictwa.
Jeśli w pkt. 2. posłużono się pełnomocnictwem - pełnomocnictwo (oryginał), na podstawie którego osoba upoważniona może podpisywać upoważnienia, o których mowa w pkt. 2.